Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron

Procedura ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP w Mońkach:

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Krok 1:

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP w Mońkach. Możesz odwiedzić pracownika urzędu (Budynek CAZ pok. nr. 3), zadzwonić pod numer 85 727 87 10 lub przeczytać Regulamin.

Krok 2:
Sprawdz termin planowanego naboru wniosków. Informacja na ten temat zawsze pojawia się z wyprzedzeniem na stronie Urzedu Pracy w Mońkach: www.pupmonki.pl

Krok 3:
Złóż kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Odpowiedź o jego rozpatrzeniu otrzymasz w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
PAMIĘTAJ! Złożenie wniosku nie zwalnia osoby bezrobotnej z obowiązku stawiennictwa w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach.

Krok 4:
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Dodatkowo trzeba będzie  dopełnić formalności związanych z zabezpieczeniem zwrotu środków.

Krok 5:
Podpisz umowę o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ustalonym terminie. Pracownik wyjaśni Ci wszystkie warunki umowy.
PAMIĘTAJ! W dniu podpisania umowy musza się zgłosić poręczyciele wraz ze współmałżonkami (w przypadku wybrania takiego zabezpieczenia).

Krok 6:
Po otrzymaniu dotacji zarejestruj działalność gospodarczą i dokonaj zakupów.

PAMIĘTAJ!

Do dnia przelewu dotacji na wskazane konto, NIE MOŻESZ zarejestrować działalności gospodarczej.

 

O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

3) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) Osoba, która otrzyma dofinansowanie musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i nie może jej zawiesić w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
3) Osoba, prowadząca działalność gospodarczą nie może podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia.
4) Środki z dofinansowania mogą być przeznaczone na zakup niezbednych rzeczy związanych z profilem zakładanej działalności gospodarczej i niezbędnych do jej prowadzenia.
5) Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być wykorzystane na:

 • podjęcie działalności m.in.:  transportowej, eksportowej, związanej z handlem obwoźnym,
 • wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń, oraz remontów maszyn i urządzeń,
 • zakup towarów w przypadku działalności handlowej oraz na zakup surowców w przypadku działalności produkcyjnej lub usługowej,
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,
 • nabywanie nieruchomości, nabywanie zwierząt,
 • opłaty m. in.: opłaty administracyjne, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń, czynsz,
 • zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, prowadzących działalność gospodarczą,
 • przejęcie już istniejącej i funkcjonującej na rynku działalności.

6) Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zostaną przyznane osobom bezrobotnym, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą taką samą co prowadziły osoby w I stopniu pokrewieństwa i I stopniu powinowactwa z wnioskodawcą, jeżeli od jej zaprzestania upłynął okres krótszy niż 12 miesięcy

8) Wnioskodawca jeżeli wybrał poręczenie jako formę zabezpieczenia - załącza do wniosku oświadczenia dwóch poręczycieli. W przypadku akceptacji wniosku do realizacji zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczeń potwierdzających wskazane dochody.
W przypadku, gdy poręczyciel:
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę należy dostarczyć „Zaświadczenie o zarobkach" wystawione przez zakład pracy (wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.pupmonki.pl) . Zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia,
 • prowadzi działalność gospodarczą należy dostarczyć formularz PIT za ubiegły rok oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłatach.
 • prowadzi gospodarstwo rolne należy dostarczyć Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego. W przypadku niewystarczającego dochodu uwzględniane będzie również zaświadczenie wystawione prze Mleczarnię o ilości zdanego mleka i kwotach uzyskanych z tego tytułu za okres ostatnich 3 miesięcy,
 • jest emerytem lub rencistą należy dostarczyć ostatnią decyzję o wysokości przyznanej emerytury/renty
9) Wnioski o dofinansowanie są oceniane przez Komisję ds. oceny wniosków powołaną przez Dyrektora PUP w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia.
10) Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Wniosek niekompletny i zawierający błędy formalne nie podlega ocenie merytorycznej i nie będzie rozpatrywany.
11) Aktualny wniosek o dofinansowanie oraz wszelkie dostępne wzory załączników są dostępne na stronie internetowej PUP w Mońkach: www.pupmonki.pl w zakładce dokumenty.
12) Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków.
13) Działalność gospodarcza może być założona dopiero po podpisaniu umowy z PUP. Jeżeli osoba złożyła wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy, dofinansowanie nie może być jej przyznane.
14) Zakupy określone we wniosku o dofinansowanie mogą być zrealizowane dopiero po podpisaniu umowy z PUP.
Załączniki
Wniosek o dofinansowanie 2024 do edycji.docx (docx, 56 KB)
Wniosek o dofinansowanie 2024 do wydruku.pdf (pdf, 386 KB)
formularz de minimis.pdf (pdf, 267 KB)
WZÓR wypełnienia Formularza.pdf (pdf, 478 KB)
Oświadczenie poręczyciela o dochodach.docx (docx, 21 KB)
Dane współmałżonków poręczycieli.docx (docx, 14 KB)
Oswiadczenie współmałżonka wnioskodawcy.docx (docx, 15 KB)
Zaświadczenie o zarobkach.doc (doc, 30 KB)
Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf (pdf, 41 KB)
(3)rozliczenie dofinansowania i wkładu własnego.doc (doc, 63 KB)
(3)rozliczenie dofinansowania i wkładu własnego.doc (doc, 63 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę