Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stronOd 01.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planowano osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
 • w grupie osób niepełnosprawnych – 17%,
 • w grupie osób długotrwale bezrobotnych – 35%,
 • w grupie osób o niskich kwalifikacjach – 36%,
 • dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup – 43%.
Wszystkie powyższe wskaźniki zostały w pełni osiągnięte

W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby poniżej 30r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu stanowiło 117 osób bezrobotnych do 30r.ż., w tym wsparciem zostały objęte:
 • 2 osoby niepełnosprawne,
 • 30 osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.

Działania  w projekcie:
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 117 osób,
 • Staże – 74 osoby,
 • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 8 osób,
 • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych – 12 osób,
 • Bony szkoleniowe – 15 osób,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 8 osób.
Udział w projekcie zakończyło 110 osób bezrobotnych, w tym:
 • 26 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 2 osoby niepełnosprawne,
 • 35 osób o niskich kwalifikacjach,
 • 47 osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup.
 
Projekt był realizowany w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. Wartość projektu wynosi 954 300 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 804 300,00 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę