Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron
Od 01.05.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach realizował  projekt Rozwój i praca obliczem sukcesu (I) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu zaplanowane było osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
- w grupie osób niepełnosprawnych - 17%,
- w grupie osób długotrwale bezrobotnych - 35%,
- dla osób powyżej 50 roku życia - 35%,
- w grupie osób o niskich kwalifikacjach - 36%,
- dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup - 43%.
 Wszystkie założone wskaźniki zostały w pełni zrealizowane.

W ramach projektu wsparciem objęte zostały osoby od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z następujących grup:
• osoby powyżej 50 roku życia
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 79 osób bezrobotnych od 30r.ż., w tym wsparciem zostały objęte:
  • 2 osoby niepełnosprawne,
  • 40 osób długotrwale bezrobotnych
  • 20 osób po 50 roku życia.
 
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.                            
 
 Działania w projekcie:
  • Poradnictwo zawodowe – 79 osób,
  • Pośrednictwo pracy – 74 osób,
  • Staże – 39 osób,
  • Prace interwencyjne – 24 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 5 osób,
  • Szkolenie – 6 osób
 
Udział w projekcie zakończyło 70 osób bezrobotnych.

 
Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2015 r. do 31.03.2016 r. Wartość projektu wynosi 664 600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 564 900,00 zł.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę