Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron

2018power

Od 01.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:

 
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) –39%
 
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%.
 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30 r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu będzie stanowić 105 osób bezrobotnych do 30 r.ż.


W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.
Działania zaplanowane w projekcie:

 
  • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 105 osób,
  • Staże – 68 osób,
  • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 10 osób,
  • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych – 10 osób,
  • Bony szkoleniowe – 5 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 7 osób
  • Bony zasiedleniowe – 5 osób.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wartość projektu wynosi  887 597,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 748 067,00zł.
 
Harmonogram realizacji projektu POWER 2018
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe  X  X X X X X X X X X X X
2.Staże  X X X X X X X X X X X X
3.Prace Interwencyjne w JST  X X X X X X X X X X X X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych  X X X X X X X X X X X X
5.Bony szkoleniowe      X X X X X X X X X X
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej            X X X X X X X
7. Bony zasiedleniowe  X X X X X X X X X X X X
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę