FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Nagłówek

FAQ

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,  ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Czym różni się status poszukującego pracy od statusu bezrobotnego?

Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

Ponadto omawiane statusy różnią się prawami i obowiązkami. O prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej dowiesz się tutaj/ o prawach poszukującego pracy dowiesz się tutaj.

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego na okres co najmniej 6 miesięcy w tracie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu jeżeli został przeprowadzony. Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W umowach ujęte są w szczególności umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy, które są uwzględniane w programie szkolenia finansowanego przez powiatowy urząd pracy z Funduszu Pracy.

Czym się zajmują agencje zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia są instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmioty te – posiadające wpis do rejestru agencji zatrudnienia – uprawnione są do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Rejestr agencji zatrudnienia zamieszczony jest na tej na stronie internetowej KRAZ.

Usługa pośrednictwa pracy polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 6. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy,
Usługa doradztwa personalnego polega w szczególności na:
 1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
Usługa poradnictwa zawodowego polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dla kogo przeznaczone są roboty publiczne?

Do udziału w robotach publicznych urząd pracy może skierować osoby bezrobotne.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Do czego wlicza się okresy pobierania zasiłku?

Okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do jakiej wysokości starosta finansuje koszty szkolenia w ramach bonu?

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150  godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150  godzin.

Dodatek aktywizacyjny

Informacje w tym zakresie znajdziesz znajdziesz na stronie Dodatek aktywizacyjny.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych to pokrycie przez starostę z Funduszu Pracy do 100% kosztów studiów podyplomowych (jednakże nie więcej niż do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia). Opłata za studia podyplomowe przekazywana jest organizatorowi tych studiów.

Za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich programem osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania studiów podyplomowych podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji z Funduszu Pracy nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Decyzję o sfinansowaniu kosztów egzaminów i licencji podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa - obecnie wynosi 2,45%. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje ZUS.
Środki FP przeznacza się na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zadań fakultatywnych oraz innych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Fundusz Pracy tworzy się między innymi z:
 • obowiązkowych składek na Fundusz Pracy,
 • dotacji budżetu państwa,
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy,
 • odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów,
 • odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy,
 • spłat rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy,
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES,
 • środków ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216), oraz zwrotów środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą,
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 • innych wpływów.
Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 115 i art. 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).

Gdzie mogę pobrać zaświadczenie o statusie bezrobotnego?

Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej można uzyskać w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Gdzie zgłosić podjęcie pracy?

Podjęcie pracy należy zgłosić w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Gdzie zgłosić rozliczoną ofertę pracy

Rozliczenie oferty pracy należy zgłosić w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Gdzie zgłosić, że jestem na L4?

Niezdolność do pracy spowodowaną chorobą należy zgłosić w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Gdzie znajdę na stronie formularze potrzebne do rejestracji jako bezrobotny?

Aby zarejestrować się jako bezrobotny, niezbędne jest wypełnienie formularza Zgłoszenie do rejestracji. Na jego podstawie ustalony zostanie status osoby na rynku pracy.

Grupowe poradnictwo zawodowe

Grupowe poradnictwo zawodowe to forma pracy doradczej, w ramach której uczestnicy pracują nad rozwiązaniem swojego problemu zawodowego bądź rozwojem swoich  zasobów wraz z innymi uczestnikami, a także nabywają umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy pełni rolę "przewodnika" inspirującego i stymulującego grupę do wypracowania rozwiązań. Proces doradczy przebiega poprzez rozwiązywanie zadań i wykonywanie ćwiczeń, indywidualnych i grupowych. Przebieg  ćwiczeń oraz jego efekty omawiane są na forum grupy. Uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami wskazując sobie wzajemnie drogi do rozwiązania swoich problemów.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.

Harmonogram wizyt w urzędzie

Jeżeli osoba nie pamięta daty wyznaczonej wizyty lub zagubiła potwierdzenie daty kolejnej wizyty, może skontaktować się z powiatowym urzędem pracy, w którym jest zarejestrowana w celu uzyskania informacji.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to usługa mająca na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego osoby zgłaszającej się do doradcy zawodowego. Problem zawodowy dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, wyboru miejsca pracy, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia czy planowania rozwoju zawodowego, a także braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

Porada indywidualna polega na bezpośrednim telefonicznym lub z wykorzystaniem  systemów teleinformatycznych kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porady prowadzone są w formie rozmowy doradczej, w ramach której pracownik UP określa, wspólnie z osobą korzystającą z porady, jej problem zawodowy i sposoby jej rozwiązania, a także przygotowuje do lepszego radzenia sobie z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy.

Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?

Prace interwencyjne mogą trwać:
 • 6 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 3 miesiące na własnych środkach;
 • 12 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 6 miesięcy na własnych środkach;
 • 24 miesiące, dla bezrobotnego powyżej 50 roku życia, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 6 miesięcy na własnych środkach.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Roboty publiczne mogą być udzielone:
 • na okres do 6 miesięcy przy refundacji wynagrodzenia za każdy miesiąc, oraz dla bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.
 • na okres do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jak długo może trwać przygotowanie zawodowe dorosłych?

Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy powinien być realizowany w wymiarze do 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy.

Jak długo może trwać staż?

Staże mogą trwać przez 3-6 miesięcy. Skierowanie na staż trwający do 12 miesięcy mogą otrzymać wyłącznie młodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie, nie dłużej niż 24 miesięcy.
Wyświetlanie 51 - 75 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę