Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron


2018power

Od 01.01.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (VI )" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) –44%
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 59,5%.
 
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu będzie stanowić 351 osób bezrobotnych do 30 r.ż.


W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.
Działania zaplanowane w projekcie:
  • Staże – 136 osób,
  • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 25 osób,
  • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych –34 osób,
  • Bony szkoleniowe –20 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21 osób
  • Bony zasiedleniowe – 30 osób.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. Wartość projektu wynosi  4 283 058,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 3 609 761,56.

 
Harmonogram realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (VI )"  2020
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe X X X X X X X X X X X X
2.Staże X X X X X X X X X X X X
3.Prace Interwencyjne w JST X X X X X X X X X X X X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych X X X X X X X X X X X X
5.Bony szkoleniowe   X X X X X X X X X X X
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej           X X X X X X X
7. Bony zasiedleniowe X X X X X X X X X X X X
8. Instrumenty dofinansowania       X X X X X X X X X
 
Harmonogram realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (VI )"  2021
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe X X X X X X X X X X X X
2.Staże X X X X X X X X X X X X
3.Prace Interwencyjne w JST X X X X X X X X X X X X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych X X X X X X X X X X X X
5.Bony szkoleniowe X X X X X X X X X X X X
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej       X X X X X X X X X
7. Bony zasiedleniowe X X X X X X X X X X X X
8. Instrumenty dofinansowania X X X X X X            
 
 
Harmonogram realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (VI )"  2022
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe X X X X X X X X X X X X
2.Staże X X X X X X X X X X X X
3.Prace Interwencyjne w JST X X X X X X X X X X X X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych X X X X X X X X X X X X
5.Bony szkoleniowe X X X X X X X X X X X X
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej       X X X X X X X X X
7. Bony zasiedleniowe X X X X X X X X X X X X
 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę