Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stronOd 01.01.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach realizował projekt „Rozwój i praca obliczem sukcesu (II) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planowane było osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
- w grupie osób niepełnosprawnych - 33%,
- w grupie osób długotrwale bezrobotnych - 30%,
- dla osób powyżej 50 roku życia - 33%,
- w grupie osób o niskich kwalifikacjach - 38%,
- dla kobiet - 39%.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostały osoby powyżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z następujących grup:
• osoby powyżej 50 roku życia
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową projektu stanowiło 57 osób bezrobotnych od 30 r.ż., w tym wsparciem zostały objęte:
  • 2 osoby niepełnosprawne,
  • 29 osób długotrwale bezrobotnych
  • 15 osób po 50 roku życia.
 
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie PUP realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.                            

Działania w projekcie:
  • Poradnictwo zawodowe – 57 osób,
  • Pośrednictwo pracy – 56 osób,
  • Staże – 28 osób,
  • Prace interwencyjne – 17 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osób,
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 3 osób,
  • Szkolenie – 8 osób
 
Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wartość projektu wynosi 453 373,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 385 367,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu RPOWP 2016
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
2.Pośrednictwo pracy  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
3.Staż  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
4.Prace Interwencyjne  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej            X  X  X  X  X  X  X
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy                X  X  X  X  X
7.Szkolenie                  X  X  X  X
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę