Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stronOd 01.01.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
- w grupie osób niepełnosprawnych - 33%,
- w grupie osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy - 30%,
- dla osób powyżej 50 roku życia - 33%,
- w grupie osób o niskich kwalifikacjach - 38%,
- dla kobiet - 39%.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z następujących grup:
•           osoby powyżej 50 roku życia
•           kobiety
•           osoby z niepełnosprawnościami
•           osoby długotrwale bezrobotne
•           osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 98 osób bezrobotnych od 30r.ż., w tym wsparciem zostaną objęte:
  • 3 osoby niepełnosprawne,
  • 49 osób długotrwale bezrobotnych
  • 25 osób po 50 roku życia.
 
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.                            

Działania zaplanowane w projekcie:
  • Poradnictwo zawodowe – 98 osób,
  • Pośrednictwo pracy – 95 osób,
  • Staże – 56 osób,
  • Prace interwencyjne – 14 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 3 osób,
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 5 osób,
  • Szkolenie – 20 osób
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wartość projektu wynosi 741 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 629 850,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu RPOWP 2017
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe  X  X  X  X X X  X  X  X  X  X X
2.Pośrednictwo pracy  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
3.Staż  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
4.Prace Interwencyjne  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej            X  X X  X  X  X  X
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy                X  X  X  X X
7.Szkolenie    X  X  X  X  X X  X  X  X  X  X
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę