Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron

2018rpo

Od 01.01.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
 
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - 42%

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


   
Grupę docelową projektu będzie stanowić 79 osób bezrobotnych od 30 r.ż., w tym wsparciem zostaną objęte:

 
 • 1 osoba z  niepełnosprawnością ( należąca do I lub II profilu pomocy ),
 • 40 osób długotrwale bezrobotnych ( należąca do I lub II profilu pomocy )
 • 20 osób po 50 roku życia. ( należąca do I lub II profilu pomocy )
 
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.                            

Działania zaplanowane w projekcie:
 
 • Poradnictwo zawodowe – 79 osób,
 • Pośrednictwo pracy – 76 osób,
 • Staże – 45 osób,
 • Prace interwencyjne – 21 osób,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 3 osób,
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 4 osób,
 • Szkolenie – 6 osób
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wartość projektu wynosi 666 677,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 566 675,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu RPOWP 2019
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x
2.Pośrednictwo pracy  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
3.Staż    x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x
4.Prace Interwencyjne    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej            x  x  x  x  x  x  x
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy            x  x  x  x  x  x  x
7.Szkolenie    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę