Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron


2018rpo

 
Od 01.01.2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (VI) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
 
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 44,3%

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby od 30 roku życia należące co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
Grupę docelową projektu będzie stanowić 242 osoby bezrobotne od 30 r.ż., w tym wsparciem zostaną objęte:
 • 1 osoba z  niepełnosprawnością
 • 61 osób długotrwale bezrobotnych
 • 49 osób po 50 roku życia.
 
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.                            

Działania zaplanowane w projekcie:
 
 • Poradnictwo zawodowe – 242 osoby
 • Pośrednictwo pracy – 215 osób
 • Staże – 73 osoby
 • Prace interwencyjne – 93 osoby
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27 osób
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 14 osób
 • Szkolenie  - 35 osób
 
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r. Wartość projektu wynosi 4 177 640,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS –3 550 994,81 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (VI)"  2020
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe x x x x x x x x x x x x
2.Pośrednictwo pracy x x x x x x x x x x x x
3.Staż x x x x x x x x x x x x
4.Prace Interwencyjne x x x x x x x x x x x x
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej           x x x x x x x
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy           x x x x x x x
7.Szkolenie   x x x x x x x x x x x
8. Instrumenty dofinansowania       x x x x x x x x x
 
Harmonogram realizacji projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (VI)"  2021
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe x x x x x x x x x x x x
2.Pośrednictwo pracy x x x x x x x x x x x x
3.Staż x x x x x x x x x x x x
4.Prace Interwencyjne x x x x x x x x x x x x
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej       x x x x x x x x x
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy         x x x x x x x x
7.Szkolenie       x x x x x x x x x
8. Instrumenty dofinansowania x x x x x x            
 
Harmonogram realizacji projektu „Rozwój i praca obliczem sukcesu (VI)"  2022
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Poradnictwo zawodowe x x x x x x x x x x x x
2.Pośrednictwo pracy x x x x x x x x x x x x
3.Staż x x x x x x x x x x x x
4.Prace Interwencyjne x x x x x x x x x x x x
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej       x x x x x x x x x
6.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy         x x x x x x x x
7.Szkolenie x x x x x x x x x x x x
 
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę