Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stron


2018power

Od 01.01.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) –42%
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 57%.
 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30 r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu będzie stanowić 105 osób bezrobotnych do 30 r.ż.


W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.
Działania zaplanowane w projekcie:

 
  • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 105 osób,
  • Staże – 58 osób,
  • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 15 osób,
  • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych – 15 osób,
  • Bony szkoleniowe – 5 osób,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 6 osób
  • Bony zasiedleniowe – 6 osób.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wartość projektu wynosi  863 085,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 727 408,00zł.

 
Harmonogram realizacji projektu POWER 2019
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
2.Staże    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
3.Prace Interwencyjne w JST    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
5.Bony szkoleniowe    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej            X  X  X  X  X  X  X
7. Bony zasiedleniowe    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
 
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę